- VINTAGE VIDEOGAME MUSIC RECORDINGS -Friday, February 3, 2012

Shinobi (Arcade)


Shinobi (Sega - 1987)

Dunno the composer. The creds lists the following staff; Sugachan 26, Wagamama Kenchi, Topi, Gyofunori, Hanachan, Super Haggar, Fanta Jijii, Yamiagari and Shinjuku Oto.